Oświadczenie o ochronie prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla kierownictwa Paul Guse GmbH Transport und Logistik. Strony internetowe Paul Guse GmbH Transport und Logistik mogą być używane bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, na ogół uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu zainteresowanej osoby odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi dla Paul Guse GmbH Transport und Logistik. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik, jako administrator danych wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć luki w bezpieczeństwie, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. DEFINICJE

Oświadczenie firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik o ochronie danych osobowych opiera się na pojęciach używanych przez organ właściwy ds. dyrektyw europejskich i rozporządzeń przy wydaniu rozporządzenia o ochronie danych podstawowych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte tu terminy.
W niniejszym oświadczeniu o prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) podmiot danych
Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) profilowanie
Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub administrator danych
Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, to administrator administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.

h) podmiot przetwarzający
Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego postępowania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) osoba trzecia
Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, agencję lub organ inny niż osoba zainteresowana, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) zgoda
Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:
Paul Guse GmbH Transport und Logistik
Angelser Str. 30
28844 Weyhe/Bremen
Deutschland
Phone: +49(0)421 / 80799-0
E-Mail: info@guse.eu
Website: www.guse.eu

3) Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych administratora danych pełni inspektor ochrony danych:
Pan Thees Fock
Paul Guse GmbH Transport und Logistik
Angelser Str. 30
28844 Weyhe/Bremen
Bremen
Phone: +4915141288532
E-Mail: thees@tfoit.de
Strona internetowa: www.guse.eu
Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych.

4) Pliki cookie

Strony internetowe firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator cookie. Jest on jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik może za pomocą plików cookie zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Cookies pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne.

5) Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dana osoba lub zautomatyzowany system odwiedza stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można rejestrować (1) typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Paul Guse GmbH Transport und Logistik ocenia te anonimowo zebrane dane i informacje zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub, jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania danych przewidziany przez organ wydający dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub przez innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma przyznane przez urząd wydający dyrektywę europejską i rozporządzenie prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez urząd wydający dyrektywę europejską i rozporządzenia prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnie od administratora danych informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przyznał osobie, której dotyczą dane, następujące prawo do informacji o

 1. celach przetwarzania
 2. kategoriach przetwarzanych danych osobowych
 3. odbiorcy lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 4. w miarę możliwości o przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriach określania takiego okresu
 5. istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 6. istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 7. jeżeli dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych: Wszystkich dostępnych informacjach na temat pochodzenia danych
 8. istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacjach na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

d) Prawo do odwołania (prawo do zapomnienia)
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

 1. Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, do których nie są już potrzebne.
 2. Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania jej danych lub osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na mocy art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie i dana osoba chce usunąć dane osobowe przechowywane w firmie Paul Guse GmbH Transport und Logistik, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik wdroży procedurę natychmiastowej realizacji wniosku o usunięcie danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez firmę Paul Guse GmbH Transport und Logistik i nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1. 1 RODO, Paul Guse GmbH Transport und Logistik, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, poprosiła o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub o skopiowanie lub replikację tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, na mocy dyrektywy UE i rozporządzenia, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który pozwala administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony i dana osoba chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w firmie Paul Guse GmbH Transport und Logistik, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik zleci ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma przyznane przez dyrektywę UE i rozporządzenie prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane przez nią administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi bez ingerencji administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny lub w związku z wykonywaniem organu władzy publicznej przysługującego administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do transferu danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik.

g) Prawo do odwołania
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych godnych ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli firma Paul Guse GmbH Transport und Logistik przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Paul Guse GmbH Transport und Logistik w celach marketingu bezpośredniego, Paul Guse GmbH Transport und Logistik nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której to dotyczy ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących ją danych osobowych przez firmę Paul Guse GmbH Transport und Logistik do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem firmy Paul Guse GmbH Transport und Logistik lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do swobodnego korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutki prawne w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, firma Paul Guse GmbH Transport und Logistik podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do wypowiedzenia się na temat jej własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

i) prawo do odwołania zgody na mocy prawa o ochronie danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

8. Ochrona danych w przypadku aplikowania o stanowisko pracy i w procedurze składania tych aplikacji

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę na potrzeby procedury rozpatrywania aplikacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty dotyczące wniosku do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazywane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawarł z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym sensie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

9. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia innych świadczeń, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed zawarciem umowy, takich jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. w celu realizacji zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się w oparciu o art. 6 lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (wzmianka 47 zdanie 2 RODO).

10. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

11. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest każdorazowo okres przechowywania danych określony ustawą. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

12) Przepisy ustawowe lub umowne odnoszące się do dostarczania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

13. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.