Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi náš těší Váš zájem o náš podnik. Pro vedení společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik má ochrana osobních údajů obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek Paul Guse GmbH Transport und Logistik je v zásadě možné bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Pokud by dotyčná osoba chtěla uplatnit zvláštní služby našeho podniku prostřednictvím naší internetové stránky, mohlo by však být zapotřebí zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí a pokud pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, vyžádáme si v zásadě souhlas dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla dotyčné osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu se ustanoveními ochrany osobních údajů platných pro Paul Guse GmbH Transport und Logistik specifickými pro danou zemi. Prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů bych chtěl náš podnik informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále je jeho cílem obeznámit dotyčné osoby prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů o právech, která jim přísluší.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik realizovala jako správce mnohá technická a organizační opatření pro zajištění co možná nejlepší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této internetové stránky. I přesto však mohou přenosy údajů přes internet v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže nemůže být zaručena absolutní ochrana. Z tohoto důvodu je na rozhodnutí každé dotyčné osoby, zda nám zprostředkuje osobní údaje prostřednictvím alternativních způsobů, například telefonicky.

1. DEFINICE POJMŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik se zakládá na pojmech, které byly použity evropskými směrnicemi a výkonnými orgány při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Aby to bylo možné zaručit, chtěli bychom předem objasnit použité pojmy.
Mimo jiné v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující pojmy:

a) osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „dotyčná osoba“). Jako identifikovatelná je považována fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, především prostřednictvím přiřazení k identifikačnímu znaku jako jméno, k identifikačnímu číslu, k údajům o poloze, k online identifikačnímu znaku nebo k jedné nebo více charakteristikám, které jsou vyjádřením fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) dotyčná osoba
Dotyčná osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

c) zpracování
Zpracování je libovolný s nebo bez pomoci automatizovaného postupu prováděný proces nebo libovolná řada procesů v souvislosti s osobními údaji jako shromažďování, evidence, organizace, přiřazování, ukládání, úprava nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím zprostředkování, šíření nebo jiné formy poskytnutí, srovnání nebo spojení, omezení, smazání nebo zničení.

d) omezení zpracování
Omezení zpracování je označením uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

e) Profilování
Profilování je libovolný druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v tom, že tyto osobní údaje budou používány pro hodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují na fyzickou osobu, především pro analyzování nebo předpovídání aspektů ohledně pracovního výkonu, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa těchto fyzických osob.

f) pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy nemohou být osobní údaje bez použití dodatečných informací přiřazeny specifické dotyčné osobě, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) odpovědný subjekt nebo správce
Odpovědný subjekt nebo správce je fyzickou nebo právní osobou, úřadem, zařízením nebo jiným subjektem, které samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředku zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny unijním právem nebo právem členského státu, může být správce stanoven, popřípadě mohou být určitá kritéria jeho jmenování stanovena podle unijního práva nebo práva členského státu.

h) zpracovatel
Zpracovatel je fyzickou nebo právní osobou, úřadem, zařízením nebo jiným subjektem, který zpracovává osobní údaje na zakázku správce.

i) příjemce
Příjemce je fyzickou nebo právní osobou, úřadem, zařízením nebo jiným subjektem, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, nezávisle na tom, zda se u něj jedná o třetí osobu nebo ne. Úřady, které v rámci určitého vyšetřování podle unijního práva nebo práva členského státu eventuálně obdrží osobní údaje, však nejsou považovány za příjemce.

j) třetí osoba
Třetí osoba je fyzickou nebo právnickou osobou, úřadem, zařízením nebo jiným subjektem vyjma dotyčné osoby, správce, zpracovatele a osob, které jsou oprávněny na základě bezprostřední odpovědnosti správce nebo zpracovatele zpracovávat osobní údaje.

k) souhlas
Souhlas je libovolný dotyčnou osobou pro určitý případ informovaným způsobem dobrovolně a jasně podaný projev vůle ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího jednání, kterým dotyčná osoba dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním osobních údajů dotýkajících se její osoby.

2. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných ve členských státech Evropské unie platných zákonů o ochraně osobních údajů a jiných ustanovení s charakterem ochrany osobních údajů je:

Paul Guse GmbH Transport und Logistik
Angelser Str. 30
28844 Weyhe/Brém
Německo
Tel.: +49(0)421 / 80799-0
E-Mail: info@guse.eu
Webová stránka: www.guse.eu

3. Jméno a adresa inspektora ochrany osobních údajů

Inspektor ochrany osobních údajů správce je:

Pan Thees Fock
Paul Guse GmbH Transport und Logistik
Angelser Str. 30
28844 Weyhe/Brém
Německo
Tel.: +4915141288532
E-Mail: thees@tfoit.de
Webová stránka: www.guse.eu

Každá dotyčná osoba se může kdykoliv v případě otázek a podnětů ohledně ochrany osobních údajů obrátit přímo na inspektora ochrany osobních údajů.

4. Cookies

Internetové stránky Paul Guse GmbH Transport und Logistik používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou odkládány a ukládány do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačné označení cookies. Sestává z řetězce znaků, díky kterému mohou být internetové stránky a server přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů. Určitý internetový prohlížeč může být prostřednictvím jednoznačného cookie-ID opětovně rozpoznán a identifikován.

Prostřednictvím použití cookies může Paul Guse GmbH Transport und Logistik poskytnout uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez ukládání cookie nebyly možné.

Prostřednictvím cookies mohou být informace a nabídky na naší internetové stránce optimalizovány ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, opětovně rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel internetové stránky, která používá cookies, nemusí například při každé návštěvě internetové stránky nově zadávat přístupové údaje, neboť je tato činnost převzata internetovou stránkou a v počítačovém systému uživatele uloženým cookie. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku online shopu. Online shop si zapamatuje produkty, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, pomocí cookies.

Dotyčná osoba může ukládání cookies prostřednictvím našich internetových stránek kdykoliv zabránit prostřednictvím odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče a tak dlouhodobě nesouhlasit s ukládáním cookies. Dále mohou být již uložené cookies smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, není za určitých okolností možné používat veškeré funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

5. Zaznamenávání všeobecných údajů a informací

Internetová stránka Paul Guse GmbH Transport und Logistik zaznamenává při každém vyvolání internetové stránky dotyčnou osobou nebo automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány v log souborech serveru. Mohou být zaznamenávány (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém přistupujícího systému, (3) internetová stránka, ze které se přistupující systém na naši stránku dostal (takzvaný referrer), (4) webové podstránky, které jsou aktivovány systémem přistupujícím na naši webovou stránku, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresu), (7) provider internetové služby přistupujícího systému a (8) jiné podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení útoku v případě útoků na naše informační technologické systémy.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací nečiní Paul Guse GmbH Transport und Logistik žádné závěry ohledně dotyčné osoby. Tyto informace jsou mnohem více zapotřebí, aby (1) byly správně zobrazeny obsahy naší internetové stránky, (2) byly optimalizovány obsahy naší internetové stránky, stejně jako její reklama, (3) byla zaručena dlouhodobá funkčnost našich informačních technologických systémů a techniky naší webové stránky, stejně jako (4) pro poskytnutí informaci úřadům trestního stíhání v případě kybernetického útoku, které jsou pro trestní stíhání zapotřebí. Tyto anonymně zaznamenané údaje a informace jsou společností Paul Guse GmbH Transport und Logistik tudíž vyhodnocovány statisticky a dále s cílem zvýšení bezpečnosti osobních údajů v našem podniku, aby byla koneckonců zajištěna optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávané osobní údaje. Anonymní údaje serverových log souborů jsou ukládány odděleně od veškerých dotyčnou osobou uvedených osobních údajů.

6. Rutinní mazání a blokováni osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje dotyčné osoby pouze po dobu, která je zapotřebí pro dosažení účelu uložení a pokud to bylo stanoveno evropskými směrnicemi a výkonnými orgány nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.
Pokud zanikne důvod uložení nebo uplyne lhůta pro uložení předepsaná evropským výkonným orgánem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutině a způsobem odpovídajícím zákonným předpisům zablokovány nebo smazány.

7. Práva dotčené osoby

a) Právo na potvrzení
Každá dotyčná osoba má evropským výkonným orgánem přiznané právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje dotyčné osoby. Pokud by chtěla dotyčná osoba toto právo uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

b) Právo na oznámení
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským výkonným orgánem udělené právo požadovat kdykoliv od správce bezplatnou informaci o osobních údajích uložených ke své osobě a obdržet jejich kopii. Dále evropský výkonný orgán přiznal dotyčné osobě oznámení následujících informací:

 1. účelů zpracování
 2. kategorií osobních údajů, které jsou zpracovávány
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zveřejněny nebo budou zveřejněny, především u příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
 4. pokud možno naplánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 5. existence práva na opravu a smazání osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo na omezení zpracování správcem nebo odvolání souhlasu se zpracováním
 6. existence práva na stížnost u dozorčího úřadu
 7. pokud nejsou osobní údaje shromažďovány u dotyčné osoby: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s článkem 22 odst. 1 a 4 GDPR a — přinejmenším v těchto případech — přesvědčivé informace o involvované logice, stejně jako dosahu usilovaných účinků takového zpracování pro dotyčnou osobu

Dále dotyčné osobě náleží právo na sdělení toho, zda byly osobní údaje předány do třetího státu nebo mezinárodní organizaci. Pokud je to tento případ, přísluší dotyčné osobě nadále právo požadovat sdělení o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud by chtěla dotyčná osoba právo na sdělení uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem požadovat neprodlenou opravu dotyčných nesprávných osobních údajů. Dále dotyčné osobě náleží právo požadovat za zohlednění účelů zpracování doplnění nekompletních osobních údajů — také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Pokud by chtěla dotyčná osoba právo na opravu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

d) Právo na smazání (právo být zapomenut/a)
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právo požadovat od správce, aby byly osobní údaje týkající se její osoby neprodleně smazány, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud není zpracování zapotřebí:

 1. Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely, které již nejsou zapotřebí, nebo byly zpracovány jiným způsobem.
 2. Dotyčná osoba odvolá souhlas, na kterém se zakládalo zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmena a GDPR, a chybí jiný právní podklad pro zpracování.
 3. Dotyčná osoba podá v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování, a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotyčná osoba podá v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.
 4. Osobní údaje byly zpracovávány protizákonně.
 5. Smazání osobních údajů je zapotřebí ke splnění právních povinností podle unijního práva nebo práva členských států, kterém správce podléhá.
 6. Osobní údaje byly shromážděny s ohledem na nabízené služby informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud je dán jeden z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba by chtěla dát podnět ke smazání osobních údajů, které jsou uloženy u společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik dá podnět k neprodlenému splnění žádosti o smazání.

Pokud byly osobní údaje společností Paul Guse GmbH Transport und Logistik zveřejněny a náš podnik je jako správce v souladu s čl. 17 dost. 1 GDPR povinen provést smazání osobních údajů, učiní společnost Paul Guse GmbH Transport und Logistik za zohlednění dostupné technologie a nákladů na implementaci adekvátní opatření, také technického druhu, aby informoval jiné správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že dotyčná osoba požaduje od těchto jiných správců smazání veškerých odkazů k těmto osobním údajům nebo kopiím nebo replikám těchto osobních údajů, pokud není zpracování zapotřebí. Zaměstnanec společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik dá v jednotlivém případě potřebný podnět.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem požadovat od správce omezení zpracování, pokud je dán jeden z následujících předpokladů:

 • Správnost osobních údajů je dotyčnou osobou rozporována, a sice po dobu, která správci umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů.
 • Zpracování je nezákonné, dotyčná osoba odmítne smazání osobních údajů a požaduje místo toho omezení užívání osobních údajů.
 • Správce již déle nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, dotyčná osoba je však potřebuje pro uplatnění, vykonání nebo obranu právních nároků.
 • Dotyčná osoba podala námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není stanoveno, zda převažují oprávněné důvody správce vůči důvodům dotyčné osoby.

Pokud je dán jeden z výše uvedených předpokladů a dotyčná osoba by chtěla požadovat omezení osobních údajů, které jsou uloženy u společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik dá podnět k omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem obdržet osobní údaje týkající se její osoby, které byly dotčenou osobou správci poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má mimo jiné právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud se zpracování zakládá na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR a probíhá zpracování pomocí automatizovaných procesů, pokud není zpracování zapotřebí pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo pokud probíhá na základě výkonu veřejné moci, která byla přenesena správci.

Dále má dotyčná osoba při výkonu svého práva na přenositelnost dat v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo vymoci si, že osobní údaje budou správcem přímo předány jinému správci, pokud je to technicky uskutečnitelné a pokud tím nebudou omezena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotyčná osoba kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik.

g) Právo na námitku
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem podat kdykoliv námitku z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, proti zpracování osobních údajů týkajících se její osoby, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmena e nebo f GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Paul Guse GmbH Transport und Logistik již osobní údaj v případě námitky nezpracovává, vyjma, pokud můžeme prokázat nutné chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud společnost Paul Guse GmbH Transport und Logistik zpracovává osobní údaje z důvodu provozování přímé reklamy, má dotyčná osoba právo podat kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je ve spojení s takovou přímou reklamou. Pokud dotyčná osoba podá vůči společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, nebude již společnost Paul Guse GmbH Transport und Logistik osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Navíc má dotyčná osoba právo podat námitku z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace, proti zpracování osobních údajů týkajících se její osoby, které probíhá u společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, vyjma, pokud je takové zpracování zapotřebí pro plnění úkolu ve veřejném zájmu.

Pro výkon práva na námitku se může dotyčná osoba obrátit přímo na zaměstnance společnosti Paul Guse GmbH Transport und Logistik nebo na jiného zaměstnance. Dále záleží na dotyčné osobě, zda svoji námitku v souvislosti s užíváním služeb informačních společností, nehledě na směrnici 2002/58/ES, podá prostřednictvím automatizovaných procesů, u kterých jsou používány technické specifikace.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem nepodléhat výhradně na automatizovaném zpracování — včetně profilování — se zakládajícím rozhodování, které vůči ní vytváří právní účinek nebo ji podobným způsobem značně omezuje, pokud rozhodování (1) není zapotřebí pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotyčnou osobou a správcem, nebo (2) pokud je přípustné na základě právních předpisů unie nebo členských států, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy obsahují adekvátní opatření pro zachování práv a svobod, stejně jako oprávněných zájmů dotyčné osoby nebo (3) pokud probíhá s výslovným souhlasem dotyčné osoby.

Pokud je rozhodování (1) zapotřebí pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotyčnou osobou a správcem nebo (2) pokud probíhá s výslovným souhlasem dotyčné osoby, učiní společnost Paul Guse GmbH Transport und Logistik adekvátní opatření, aby byla zachována práva a svobody, stejně jako oprávněné zájmy dotyčné osoby, k čemuž patří přinejmenším právo na vymáhání zásahu osoby ze strany správce, na objasnění vlastního stanoviska a na napadení rozhodování.
Pokud by chtěla dotyčná osoba právo s ohledem na automatizované rozhodování uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

i) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů disponuje od evropského výkonného orgánu uděleným právem odvolat kdykoliv souhlas ke zpracování osobních údajů.

Pokud by chtěla dotyčná osoba své právo s ohledem na odvolání souhlasu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

8. Ochrana osobních údajů v případě žádosti o místo a během procesu žádosti

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vyřízení procesu žádostí. Zpracování může probíhat také elektronickou formou. To je především ten případ, kdy uchazeč zprostředkuje správci odpovídající podklady žádosti elektronickou formou, například emailem nebo prostřednictvím webového formuláře nacházejícího se na internetové stránce. Pokud správce uzavře s uchazečem zaměstnaneckou smlouvu, budou zprostředkované údaje uloženy za účelem realizace zaměstnaneckého poměru za zohlednění zákonných předpisů. Pokud nebude správcem s uchazečem uzavřena žádná zaměstnanecká smlouva, budou podklady žádosti smazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud smazání nebrání žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v procesu podle Všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG)

9. Právní základy zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží našemu podniku jako právní základ pro procesy zpracování, u kterých si vyžádáme souhlas pro určitý účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, což je ten případ například u procesů zpracování, které jsou zapotřebí pro dodávku zboží nebo poskytování jiných plnění nebo protiplnění, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. b GDPR. To samé platí pro procesy zpracování, které jsou zapotřebí pro provádění předsmluvních opatření, například v případech poptávek po našich produktech nebo službách. Pokud náš podnik podléhá právní povinnosti, na základě které je zapotřebí zpracování osobních údajů, jako například pro splnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. c GDPR. V ojedinělých případech by mohlo být zpracování osobních údajů zapotřebí, aby byly chráněny životně důležité zájmy dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby. To by byl například ten případ, kdy by se návštěvník v našem podniku zranil a následně by musely být jeho jméno, jeho věk, údaje jeho zdravotní pojišťovny předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d GDPR. Nakonec by se procesy zpracování zakládaly na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základu se zakládají procesy zpracování, které nejsou zaznamenány žádným výše uvedeným právním základem, když je zpracování zapotřebí pro zachování oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby, pokud převažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby. Takové procesy zpracování jsou povoleny především proto, že byly zvláště zmíněny evropským výkonným subjektem. Zastupoval do té míry názor, že oprávněný zájem může být předpokládán, pokud je dotyčná osoba zákazníkem správce (důvod uvážení 47 věta 4 GDPR).

10. Oprávněné zájmy na zpracování, které jsou sledovány správcem nebo třetí osobou

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provedení naší obchodní činnosti ve prospěch zdraví a blaha veškerých našich zaměstnanců a našich podílníků..

11. Doba, po kterou jsou ukládány osobní údaje

Kritériem pro dobu ukládání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uložení. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje rutině smazány, pokud již nejsou zapotřebí pro plnění smlouvy nebo navázání smlouvy.

12. Zákonné nebo smluvní předpisy pro poskytnutí osobních údajů; potřeba pro uzavření smlouvy; povinnost dotyčné osoby; poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Objasníme Vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně předepsáno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Mimo jiné může být pro uzavření smlouvy zapotřebí, aby nám dotyčná osoba poskytla k dispozici osobní údaje, které musí být námi následně zpracovány. Dotyčná osoba je například povinna poskytnout nám osobní údaje, pokud s ní náš podnik uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva nemohla být s dotyčnou osobou uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů ze strany dotyčné osoby se musí dotyčná osoba obrátit na jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec seznámí dotyčnou osobu s ohledem na jednotlivý případ s tím, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smluvně nebo zda je zapotřebí pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje, a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

13. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědný podnik se vzdáváme automatického rozhodování a profilování.